Vuokratulojen ilmoittajien ja veroilmoitusten määrät kasvoivat

Vero- ja tullivirastoon toimitettiin viime vuoden osalta 588 531 yksityishenkilön veroilmoitusta eli 4,7 prosentin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuokratulojen ilmoittajien lukumäärä kasvoi peräti 27,5 prosentin verran.

Vero- ja tulliviraston palveluosaston johtava asiantuntija Hannes Udden mukaan oli viime vuonna kasvua kaikissa veroilmoituksissa mainittujen tulolajien kohdalla, viime vuoden osalta ilmoitettiin tuloja 11,7 prosentin verran enemmän kuin vuonna 2013 eli yhteensä 6,7 miljardia euroa.

Udde mainitsee erityisesti vuokratuloja ilmoittaneiden henkilöiden määrän merkittävän kasvun, jonka johdosta ilmoitettiin viime vuoden osalta vuokratuloja 12,2 miljoonan euron arvosta eli 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä verovuotena. ”Vuokratulojen pois jättäminen veroilmoituksista on ollut jo vuosia aikamoinen ongelma, mutta toivon mukaan on asiasta tiedottaminen ja neuvonta sekä yhteistyö kuntien kanssa saamassa lopulta aikaan muutoksen huoneiston vuokralle antamisesta saatujen tulojen ilmoittamisessa. Veronmaksajat ovat ainakin ottaneet merkittävän askeleen lain noudattamisen suuntaan,” kuvaili Udde. Verovirasto seuraa vuokratulojen ilmoittamista tehostetusti myös tulevina vuosina.

Veroilmoitusten lukumäärän kasvu on johtunut osaltaan myös työntekijärekisterin käynnistämisestä. ”Rekisterin vaikutusta on mahdotonta aliarvioida, sillä sen myötä on veroilmoituksia tullut runsaalta 20 000 meidän kannalta uudelta ihmiseltä. Työntekijän rekisteriin ilmoittamisen vaatimus on nostanut esiin nekin ihmiset, joilla ei ole ollut työpaikkaa eikä sen johdosta myöskään veroilmoituksen jättämisen velvollisuutta,” totesi Udde.

Veronpalautuksia on tähän mennessä maksettu 371 762 veroilmoituksen pohjalta yhteensä 87 miljoonan euron arvosta. 4399 veroilmoituksen tarkistamisen tuloksena jäi palauttamatta 452 530 euroa. Tarkastuksen kohteena ovat lähinnä ne veroilmoitukset, joissa on maininta vuonna 2014 haetusta asuntolainasta tai tapaukset, joissa lainaa ei ole INF-veroilmoituksessa mainittu. Lisäksi tarkistetaan ne ilmoitukset, joissa on ilmoitettu ulkomailla syntyneet koulutusmenot ja joissa on edellisinä vuosina ulkomailla saadut tulot jätetty ilmoittamatta.

Veropalausten palauttamisen määräaika on tänä vuonna 1. heinäkuuta, ja samaan aikaan on 11 600 henkilön maksettava jäännösveroa 3,1 miljoonaa euroa. Yksityisyrittäjien ja henkilöiden, jotka ovat saaneet tuloja omaisuuden myynnistä ja ovat ilmoittaneet ulkomailla saatuja tuloja, veronpalautukset maksetaan 1. lokakuuta mennessä ja samana määräaikana on 12 468 henkilön maksettava jäännösveroa 22 miljoonan euron määrässä.

Muita merkittäviä lukuja vuoden 2014 tulojen veroilmoitusten yhteenvedosta:

  • Virossa viime vuonna saatuja palkkatuloja ja muita palkkioita ilmoitettiin yhteensä 6,4 miljardin euron arvosta.
  • Veroilmoitusten mukaan oli keskimääräinen palkkatulo 943 euroa kuukaudessa eli 45 euron verran enemmän kuin vuonna 2013.
  • Veroilmoitusten mukaan oli vähennyksiä eniten verottomilta tuloilta (51,6%), eläkkeistä (23,8%) sekä lasten verottomista tuloista (6,6%).
  • Ilmoitetuista luontoiseduista kasvoi eniten lahjoituksia ilmoittaneiden määrä (33%), asuntolainan korkojen ilmoittajien määrä kasvoi 4,2% ja koulutusmenojen ilmoittajien määrä jäi samalle tasolle.
  • Vähintään miljoonan euron tulot ilmoitettiin kuudessa veroilmoituksessa, se on puolet enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suunnitteilla on päivärahan korottaminen

Hallituksessa johtoasemassa oleva Uudistuspuolue (Reformierakond) suunnittelee nostavansa päivärahan verottoman määrän 50 euroon. Päiväraha on pysynyt nykyisellä 32 euron (500 kruunun) tasolla jo vuodesta 1994 lähtien. Mikään muu hintataso ei ole pysynyt Virossa yhtä pitkään muuttumattomana.

Asiaa käsittelevässä lakiesityksessä on todettu, että “samaan aikaan on mm. OECD-maissa inflaatio ollut 79,7 prosentin tasolla (ajanjaksona 1994–2013 on inflaatio EU-maissa ollut 48,1 prosenttia, OECD-maissa 79,7 prosenttia ja maailmassa 175,5 prosenttia) ja monet valtiot (esimerkiksi Suomi) ovat päivittäneet päivärahan verottomia rajamääriä joka vuosi. Se on aiheuttanut tilanteen, jossa virolaisten työntekijöiden on maksettava verottoman päivärahan määrän ylittävät kulunsa joko omasta palkastaan tai virolaisen työnantajan on maksettava tulo-ja sosiaaliturvaveroa todellisten kustannusten pohjalta, mutta verottoman rajamärän ylittävän päivärahan osalta.”

Jotta yrityksille ei syntyisi houkutusta maksaa palkan sijaan päivärahoja (mm. kaukoliikenteessä työskenteleville kuljettajille) on asetettu rajoitus: 50 euron päivärahaa voi maksaa vain lähetyksen ensimmäisten 15 päivän ajalta ja enintään 15 päivänä kuukaudessa.

Ennakko- ja sosiaaliturvaveroilmoituksen sovellukseen on tehty muutoksia

Viron vero- ja tullihallinto ilmoittaa, että verkkosovelluksen e-maksuametin ennakko- ja sosiaaliturvaveroilmoitusten (tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon, lyhenne TSD) uusi sovellus on käyttäjille avattu. Sovelluksen nykyaikaistaminen lähti käyttömukavuuden parantamisesta, jotta tietojen syöttämisessä voisi hyödyntää nykyaikaisia teknisiä mahdollisuuksia.

Vero- ja tullihallinnon mukaan on sovellukseen saatu vihdoin mukaan jo pitkään valmiina olleet uudistukset, mm. henkilötunnuksen tarkistus, eläkevakuutuksen tarkistus ja myös henkilön verovelvollisuuden automaattinen laskenta. Lisäksi voidaan veroilmoituksen laatimiseen käyttää jonkin edellisen kauden osalta laadittua veroilmoitusta.

 ”Olemme uuteen sovellukseen siirtymisen johdosta huomioineet myös mahdollisuuden, että yrittäjät eivät aina ehdi toimittaa ilmoituksia ajoissa. Vaikka ilmoitus lähetetäänkin myöhässä, olisi erääntynyt vero maksettava ajoissa, jotta velkaa oleva summa ei kasvaisi korkoa,” Liivamägi totesi.

 ”Jos tammikuun veroilmoitus on myöhässä, emme lähetä muistutuksia ennen kuin vasta helmikuun lopussa. Jos ilmoitukset myöhästyvät myös helmikuun jälkeen, pyydämme ottamaan yhteyttä verotussihteerin ja pyrimme ratkaisemaan ongelman yhdessä.”

Ilmoitus voidaan lähettää sähköisessä veropalvelussa e-maksuametissa/e-tollissa syöttämällä tiedot käsin tai lataamalla ne tiedostosta. Ilmoituksen voi laatia xml-tiedostosta yhtenä tiedostona tai liite kerrallaan. Ilmoituksen liitteet 1 ja 2 sekä lomake INF1 voidaan ilmoituksen laatimisen jälkeen ladata myös csv-tiedostosta. Ilmoituksen tiedot voi ladata sähköisestä verkkopalvelusta e-maksuametista/e-tollista myös koneelle.

Yrityksen kiinteistökaupat. Vero- ja tullihallinnon näkökanta

Viron vero- ja tullihallinto käynnisti vuonna 2014 laajan yritysten omistamien asuinhuoneistojen tarkastuksen, jonka tuloksena määrättiin yrityksille lisäveroja noin 5 miljoonan euron määrässä. Ongelmia ja eriäviä mielipiteitä syntyi lähinnä huoneiston hankkimistarkoituksen osalta. Verohallinto katsoo, että yrityksen nimissä asuinhuoneiston hankkimisen todellisena syynä on aikomus käyttää yrityksen varoja hallituksen jäsenen tai omistajan hyödyksi, välttäen täten työvoimaverojen maksamisen ja uusien huoneistojen ja omakotitalojen rakentamisen kohdalla odotetaan myös tuotantopanoksista kertyneen arvonlisäveron palauttamista, jota huoneiston hankkineelle tai rakennuttaneelle yksityishenkilölle ei palauteta. Näin ollen on yrittäjien, jotka suunnittelevat sijoittavansa asuinhuoneistoihin, pohdittava hankintansa tarpeellisuutta jo ennen toteuttamista, jotta jälkeenpäin ei syntyisi odottamattomia kuluja ja veron maksamisen velvollisuutta.

Vero- ja tullihallinto on lisäksi todennut tarkastusten tulosten pohjalta, että vaikka yrityksillä saattaa tietenkin olla suunnitelmia vapaiden varojen pitkäaikaisena sijoituksena kiinteistöihin sijoittamiseen, mutta arvonlisäveron palauttamisen takia pyritään luomaan mielikuva, että kyseessä on verotettavan liikevaihdon käyttöön hankittu kiinteistö. Tätä ei pystytä valitettavan usein kuitenkaan näyttämän toteen tai tarkastajat ovat saaneet näyttöä, jotka viittaavat päinvastaiseen tilanteeseen.

Vero- ja tullihallinnon vuoden 2014 aikana suoritettujen tarkastusten puitteissa todettiin:

  • 53 tapauksessa liittyi asuinhuoneiston käyttö yritykseen yhdistettävissä oleviin henkilöihin, 50 tapauksessa oli kyseessä verottomaan liikevaihtoon liittyvä hankinta, koska asuinhuoneiston vuokra on veroton ja arvonlisäveron palautusvaatimukseen ei ole perusteita, 14 tapauksessa jäi hankinnan tavoite epäselväksi eli yrityksellä ei ollut suunnitelmaa, mitä huoneistolla tehdään ja muissa tapauksissa olivat kyseessä muut rikkomukset.
  • Vuosina 2013 – 2014 kasvoi voimakkaasti myös sellaisten arvonlisäveron palautusvaatimusten lukumäärä, jotka olivat toimittaneet yritykset, jotka vaativat palautettavan uusien huoneistojen hankkimisen yhteydessä maksettua, huoneiston kunnostamiseen ja sisustamiseen liittyvistä kuluista laskettua ja omakotitalojen rakennuskustannuksiin liittyvää arvonlisäveroa.
  • Ulkomaiden kansalaiset haluavat lisäksi sijoittaa varojaan Viroon ja sitä varten perustetaan yritys, yrityksen nimissä hankitaan ulkomaiselle omistajalle huoneisto ja valtiolta vaaditaan arvonlisäveroa palautettavaksi.
  • Esimerkkinä on eräs Venäjällä liiketoiminnan konsultointipalveluita tarjoava yritys, joka hankki huoneiston oman väittämäänsä mukaan toimistokäyttöön ja vaati arvonlisäveron palauttamista. Verottaja totesi huoneistossa ilman ennakkoilmoitusta järjestetyn tarkastuksen tulosten pohjalta, että huoneisto on todellisuudessa hallituksen jäsenen tyttären koti. Tarkastuksen aikana selvisi, että yritys on hankkinut aikaisemmin muitakin huoneistoja. Yrityksen hallituksen jäsenen antaman selvityksen mukaan olivat ne huoneistot tarkoitettu toimisto- ja lisäksi myös ateljeekäyttöön, sillä yrityksen palkkalistoilla olevat hallituksen jäsenen vaimo ja tytär harrastavat yrityksessä maalaamista. Yritys ei ollut kuitenkaan ennen tarkastusta myynyt yhtäkään taulua. Kaikki huoneistot oli sisustettu asuintiloina ja näitä tiloja varten hankittujen tavaroiden ja palveluiden arvonlisävero on ilmoitettu tuotantopanoksista kertyneenä arvonlisäverona. Tarkastuksen aikana ei voitu vahvistamaan, että taideharrastus olisi yhtiön liiketoiminnan osana ja verohallinnon arvion mukaan oli kyseessä hallituksen jäsenen vaimon ja tyttären yksityinen harrastus, jota varten oli perheenpää antanut heille vastikkeettomasti käyttöönsä yrityksen omistamia huoneistoja. Verohallinto päätti, että yhtiön toimittama arvonlisäveron palautusvaatimus on perusteeton ja yrityksen on lisäksi maksettava luontaiseduista perittävää veroa, koska yhtiön omistamia tiloja käytti hallituksen jäsenen perhe omana asuntonaan. Tarkastuksen tuloksena määrättiin yritykselle tuotantopanoksista kertyneen arvonlisäveron palautusvaatimuksen lisäksi myös vaatimus luontaisetuista perittävän veron maksamiseen.

Minimipalkka 2015

Minimipalkka on Virossa alkaen 01.01.2015 390 euroa. Samalla nousee myös minimi tuntipalkka ja se on nyt 2.34 euroa. Minimipalkan noston yhteydessä nousevat myös etut ja korvaukset, mitkä lain mukaan lasketaan minimipalkasta – kuten esimerkiksi perhe-,  työttömyyskorvaukset ja tiettyt lomakorvaukset.