Intresside maksustamine alates 2018.aastast

Alates 2018.aastast kuulub varasemalt maksuvabana püsinud eraisikute intressitulu maksustamisele 20% tulumaksuga. Vastav seaduse muudatus on väljamaksepõhine st. maksustamisele kuuluvad intressid, mis makstakse välja alates 01.01.2018. Seega on tegemist muudatusega, mis omab kahjuks ka tagasiulatuvat mõju – nt. kõik tähtajalise hoiuse lepingud, mis on sõlmitud küll enne seaduse jõustumist, kuid tingimusel “kogu intress hoiustamisperioodi lõpus”, lähevad uue seaduse kohaselt maksustamisele.

Eraisikutel on võimalus tulumaksukohustust edasi lükata luues endale investeerimiskonto, millelt tulumaksu tasumise kohustus tekib alates hetkest kui väljavõetav ületab sinna investeeritud summat.

Tulumaks 2018 ja töötav pensionär

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu suuruse määramisel ennekõike silmas pidama enda igakuist kogutulu brutos (pension, töötasu, dividendid).
Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:
 • tööandjale
 • sotsiaalkindlustusametile või
 • tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Oluline on arvestada järgmist :

 1. Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tema pensionist tulumaksuvabastust üksnes sotsiaalkindlustusamet, siis uut avaldust ta esitama ei pea.
 2. Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.
 3. Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja, siis  peab ta ühendust võtma tööandjaga, täpsustamaks, kas ta peab avalduse uuesti esitama või mitte.
 4. Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja poolt, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.
 5. Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui töötasult. Siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine maksuvabastus olla seaduses ettenähtud suuruses (kokku maksimaalselt 500 eurot kuus).

NB! Iga töötav pensionär peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Sotsiaalkindlustusamet ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

NÄIDE 1: Pensionär saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka. Pensionäri kogutulu on 600 eurot kuus, õigus maksuvabastusele on tal 500 eurot kuus. Pensionär esitab sotsiaalkindlustusametile maksuvabastuse avalduse summas 300 eurot. Seega saab ta kogu määratud pensioni kätte. Tööandjale esitab pensionär maksuvabastuse summas 200 eurot kuus. Selliselt saab pensionäril kogu ulatuses ettenähtud maksuvabastus kasutatud.
NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 800 eurot kuus, pensioni 380 eurot kuus, II pensionisaba väljamakset 50 eurot kuus. Inimese tulumaksuga maksustatav kogutulu on 1230 eurot kuus (800­+380+50). Kuivõrd inimese kuine tulu on suurem kui 1200 eurot, on tal õigus maksuvabastusele 483 eurot kuus (500-500/900*(1230 – 1200)).

Pensionäril tuleb arvestada, et kui ta saab tulu mitmest kohast (pension, töötasu, või muu tulu), mis ületavad 1200 eurot kuus, siis ei pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

NÄIDE: Inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi tasu 3000 eurot. Kokku on inimese aasta tulu 29 400 eurot ((1200X12)+12 000+3000). Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta.

Tulumaks 2018 ja töötav pensionär. Ülevaatlik tabel

Kogumispension 2018.aastal

Kogumispension 2018.aastal. Tulumaksuvabamiinimumide ja muude 2018.aastal muutuvate maksude kõrval on vähem tähelepanu saanud kogumispensioni maksed. Nimelt alates 2018.aastast on kogumispensioni sissemaksed kõikidele liitunud isikutele 2%.

Kogumispensioniga liitunud (või kohustatud) isikul oli 2013. aastal võimalus esitada makse määra ajutise tõstmise avaldus kogumispensioni maksmiseks 3% ulatuses. Suurendatud makse kehtis 2014.aastast 2017.aasta lõpuni. 2018.aastast taastub kõigile ühtne määr 2%.

Kogumispensioni sissemaksete muudatused pärinevad 2009. aastal riigi poolt ühepoolselt peatatud  sissemaksetest II samba pensionifondidesse (maksed olid peatatud 06/2009 kuni 12/2010 ning 2011 aasta esimeses pooles toimusid maksed poole võrra vähendatud summades).

Tulumaksu arvestus 2018.aastal

1 jaanuarist 2018 muutub tulumaksuseadus, mis toob endaga kaasa üksikisiku tulumaksustamises olulised muudatused. Ülevaatlik selgitus, teemal tulumaksu arvestus 2018.aastal, on üleval Maksu- ja Tolliameti lehel :
Võtame kokku olulise, mille iga ettevõtja peab oma ettevõttes läbi mõtlema. Esmalt töötajate tulumaksuvaba summa arvutamise erinevad variandid :
 1. Variant A– töötaja tulumaksuvaba summa arvutamisel lähtutakse juba eelnevalt esitatud avaldusest, kus on palutud tulumaksuvaba miinimumi arvestada. Tulumaksu summa arvutatakse alates 01.01.2018 vastavalt uuele seadusele.  Raamatupidamine arvutab maksuvaba summa iga kuu lõikes eraldi. Selle variandi keerukus nii inimese kui raamatupidamise jaoks on erinevatel kuudel tekkivate erinevate  väljamakse summade korral erinevad tulumaksuvaba määrade tekkimine. Teatud juhtudel (olenevalt kuu kogutulu suurusest) sh puhkusetasude, lõpparvete sh puhkusehüvitiste tasumisel võivad tekkida olukorrad, kus on vaja tulumaksu (ja tulumaksuvaba miinimumi) uuesti ümber arvutada. Nt kui kuu alguses on kuu tasu osas arvestatud maksimaalset maksuvaba summat ning sama kuu lõpus tekib täiendav makse võib tekkida olukord, kus tulumaksu õigeks arvestuseks tuleb kuu alguses peetud tulumaksuvaba summa ümber arvutada. Näitena võib tuua olukorra, kus bruto töötasu on 1100 euri ning samal kuul makstav puhkusetasu on samuti 1100 euri, kuu kogutulu 2200, mis tähendab, et sel kuul maksuvaba summat 500 eurot arvestada ei ole võimalik.
 2. Variant B –  töötaja teavitab tulumaksuvaba summa arvestajat konkreetsest maksuvaba summast.  See nõuab töötajalt suhteliselt täpset kogu aasta tulu teadmist. Kes ja mis olukorras seda reaalselt oskab ja saab kasutada, on raske öelda. Soovitus on loobuda maksuvaba tulu arvutamisest, kui on teada, et on tekkinud/aasta jooksul tekkimas täiendavaid maksustatavaid tulusid, mille osas võib tuludeklaratsioonis tekkida juurdemakse kohustus.
 3. Variant C  – töötaja loobub maksuvaba summa igakuisest kasutusest. Töötaja esitab vastava (loobumise) avalduse tööandjale. Igakuist maksuvaba arvestust ei toimu. Kord aastas tuludeklaratsiooniga arvutatakse tagastatav või juurdemakstav tulumaksu summa. Selle plussiks võib pidada olukorda, kus üldjuhul tekib täiendavate tuludeta töötajal tuludeklaratsiooniga üldjuhul tulumaksu tagastus. See variant sobib eeskätt :

– töötajatele, kelle töötasu on suurem kui 1200 eurot kuus.
– samuti neile, kes küll saavad igakuiselt madalamat palka kui 1200 eurot kuus, kuid teavad või arvavad, et saavad ka muud maksustatavat tulu 2018 aasta jooksul (tavalisemad on vara võõrandamised, nüüd ka dividendid, muud tasud teistes töökohtades või muude lepingute alusel).
– ettevõtjatele, kes maksvad endale ka ise tasusid ning kes on nõus, et nende võimalik tulumaksutagastus toimub tuludeklaratsiooniga kord aastas.

Dividendide maksustamine
2018. aastast kuulub ka dividend üksikisiku maksustatava tulu hulka selliselt, et see mõjutab maksuvaba miinimumi suurust.  Näitena , saades igakuist töötasu 1000 eurot ning nt detsembris dividendina 20000 eurot on aastatulu 32000 eurot, mis tulu suurusena tähendab maksuvaba miinimumi summa puudumist.
Seega, ettevõtjad, kes plaanivad dividendimakseid 2018. aastal ja need kellel on võimalik teha ka 2017. aastal, võivad soovi korral teostada makse 2017 aastal. Olenevalt isiku teiste tulude suurusest on võimalik tulumaksuna ühekordselt kokku hoida ~ 1200 eurot.

Sõiduautode maksustamine 2018.aastal

2018.aasta algusest muutuvad ettevõttele kuuluvate sõiduautode maksustamine, kui muutuvad erisoodustuse maksustamise põhimõtted. Sellega seoses tuleb ettevõtte sõidukid vastavalt nende kasutusele grupeerida kaheks :
1) 100% ettevõtluses kasutatavad sõidukid. Vajalik on teha vastav märge maanteeameti registris (vastav märge on võimalik teha maanteeameti e-teeninduse kaudu). Sõidukilt arvestatakse tagasi kogu sisendkäibemaks ning täiendavaid makse ei tasuta.  Tõendamise kohustus on ettevõtjal. Nt sõidupäevik nagu seda peetakse ka täna.
OLULINE – vastav teavitus puudutab vaid M klassi sõidukeid. N1 klassi sõidukite osas nimetatud tevitust teha ei tule
2) Sõiduk on ka erakasutuses. Sõidupäevikut pidama ei pea. Sisendkäibemaksust arvutatakse tagasi 50%.  Sõidukitel arvutatakse igakuiselt maksud auto kilovattide põhjal järgmiselt:
 • kuni viie aasta vanuste sõidukite erisoodustuse aluseks on kilovatid x 1,96. Erisoodustuse aluselt arvestatakakse tulumaks 20/80 ja sotsiaalmaks 33%, mis taandatuna kilovattidele on ca 1,3 eurot ühe kW kohta kuus.
 • Üle viie aasta vanuste sõidukite puhul on erisoodustuse aluseks  kilovatid x 1,47 ja erisoodustuse maksukohustus 0,975 eurot ühe kW kohta kuus.
Kuude lõikes võib kasutus ka muutuda, sellisel juhul on vaja maanteeametit muutustest teavitada. Samuti palume konkreetse sõiduki maksustamise muutumise info edastada ka raamatupidamisele.
On selge, et maksumuudatuste sisuks on peale maksude tõstmise (maksud tõusevad kuni 5 aasta vanustel ja üle 130kW autodel) ka suurema tähelepanu suunamine/kontrollimine ettevõttes olevate sõiduvahendite
kasutamise osas. Seega tuleks ettevõttel peale otsustamise – kuidas mõnda sõiduvahendit ettevõttes kasutatakse, mõelda ka alljärgnevale :
 • Teatud juhtudel võib olla otstarbekas (osad) sõiduauto(d)  müüa endale erakasutusse. Sellisel juhul saab ettevõte tasuda tänase seadusandluse kohaselt auto kasutajale autokompensatsiooni sõidupäeviku alusel maksuvabalt kuni 0,3 eurot kilomeetri kohta ja maksimaalselt maksuvabalt kuni 335 eurot kuus, so 1116,7 kilomeetrit kuus töösõite. Müügitehingu korral tuleb üldjuhul tasuda käibemaks. Auto turuhinna suurusjärgu saab üldjuhul automüügi kuulutuste portaalidest.
 • Ettevõte rendib oma olemasoleva sõiduki:
  • Töötajale, juhatajale või nendega seotud isikutele nt pereliikmed- rakendub erisoodustuse maks olenemata kas esitatakse rendi osas arveid või mitte. OLULINE – alates 2018 aastast puudub ka maksuvabastuse võimalus kui erakasutus hüvitatakse ettevõttele!
  • Kolmandale osapoolele kas era- või juriidiline isik- märge maanteeametisse 100% osas, 100% km tagasi, perioodiline rendiarve kliendile mis maksustatakse 20% käibemaksuga.
 • Ettevõte müüb sõiduki :
  • Kui soetusel on olnud 50% käibemaksuarvestus rakendub tagasiarvestus 5 aasta jooksul, kus iga aasta kohta väheneb sisendkäibemaksu tagasiarvestuse õigus 1/5 võrra. Müük maksustatakse 20% käibemaksuga.