Majandusaasta aruanne ehk aastaaruanne

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile. Aastaaruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest. Raamatupidamise seaduse järgi tuleb ettevõtte tegevusest vähemalt kord aastas anda aru ettevõttest huvitatud gruppidele.

Majandusaasta aruande koostamine on lepingulistele klientidele osutatava teenuse üks osa. Ettevõtetele, kes ei vaja igakuist teenust, on Majandusaasta aruande koostamine kokkulepitav RevalHansas ühekordse teenusena.

Aastaaruande koostamine sisaldab endas mitut tegevust, millest anname alljärgnevalt ülevaate.

Ettevõtte majandusaasta

Ettevõtte majandusaasta pikkuseks on 12 kuud. Enamasti on majandusaastaks kalendriaasta (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid ettevõtte põhikirjas võib olla fikseeritud ka sellest erinev majandusaasta.
Ettevõtte asutamisel, lõpetamisel või majandusaasta alguskuupäeva muutmisel võib majandusaasta olla erandkorras ka lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte üle 18 kuu.
Majandusaasta aruanne koostatakse järgmiste etappidena:

 • raamatupidamise aastaaruande koostamine ;
 • tegevusaruande koostamine ;
 • audiitorkontroll või ülevaatus ;
 • majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ja kasumi jaotamise või kahjumi katmise otsuse tegemine ;
 • majandusaasta aruanne esitatakse kinnitamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles ja kasutatavaks vääringuks peab olema euro.

1. Bilanss ja kasumiaruanne

Bilanss kajastab majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Kasumiaruanne on tulude ja kulude aruanne ning kajastab ettevõtte aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit).

2. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtte aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid). Selles aruandes näitate aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

3. Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes kajastate aruandeperioodil toimunud muutusi ettevõtte omakapitalis. Teil tuleb eraldi aruandesse märkida omanike poolt kapitali tehtud sissemaksed ja omanikele tehtud väljamaksed, aruandeperioodi kasum või kahjum, arvestuspõhimõtete muutuste mõju, reservide suurendamine ja vähendamine ning muud omakapitali kirjeid mõjutanud majandustehingud.

4. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisade hulk aastaaruandes sõltub ettevõtte eripärast, kuid kindlasti peate aruandele lisama:

 • selgituse, millisest raamatupidamistavast lähtuvalt on raamatupidamise aastaaruanne koostatud;
 • aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted;
 • selgitused põhiaruannete oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil.

Ettevõtte tegevusaruanne

Tegevusaruandes annate ülevaate ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, millel oli määrav tähtsus finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal. Selles saate ettevõtjana selgitada plaane ja näidata tegevusi, mis ei kajastu raamatupidamise aruandes, kuid on olulised aruande lugejale.

Aastaaruande auditeerimine või aastaaruande ülevaatus

Majandusaasta aruandele tuleb lisada ka audiitori järeldusotsus, kui auditi tegemine teie ettevõttele on kohustuslik. Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitorkontrolli kohustust reguleerib audiitortegevuse seadus [riigiteataja.ee].

Raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus on kohustuslik raamatupidamis-kohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt kaks ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Audit

 • müügitulu või tulu üle 2 000 000 euro ;
 • varad bilansipäeva seisuga üle 1 000 000 euro ;
 • keskmine töötajate arv üle 30 inimese.

Ülevaatus

 • müügitulu või tulu üle 1 000 000 euro ;
 • varad bilansipäeva seisuga üle 500 000 euro ;
 • keskmine töötajate arv üle 15 inimese.

Audit on ka kohustuslik raamatupidamiskohustuslasele, kelle aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

Audit

 • müügitulu või tulu üle 6 000 000 euro ;
 • varad bilansipäeva seisuga üle 3 000 000 euro ;
 • keskmine töötajate arv üle 90 inimese.

Ülevaatus

 • müügitulu või tulu üle 3 000 000 euro ;
 • varad bilansipäeva seisuga üle 1 500 000 euro ;
 • keskmine töötajate arv üle 45 inimese.

Raamatupidamise aastaaruande audit on samuti kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatu-pidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale.

Vaata lisa ka Ettevõtte auditeerimine ja ülevaatus

Majandusaasta aruande esitamine

Majandusaasta aruanne tuleb teil esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aruande saate esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu mis võimaldab koostada aruannet vastavalt etteantud vormidele, pakkudes summeerimis- ja kontrollreegleid, ning sealt leiab ka täpsemad nõuded aruande kohta.  Aastaaruanne allkirjastatakse ettevõtte juhatuse poolt. Tasub meeles pidada, et majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav ja seega on see omamoodi ettevõtte visiitkaart.